Informační povinnost pro kontaktní osoby

Oznámení o ochraně osobních údajů
podle čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“)

Vzhledem k tomu, že jste nám Vy nebo třetí osoba jako smluvní strana uvedená v dohodě (včetně dalších příslušných právních úkonů, jako například plné moci), jako adresát poštovní zásilky nebo e-mailu (dále jen „HB Reavis“ nebo „my“) poskytla osobní údaje, rádi bychom Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

HB Reavis je součástí HB Reavis Group se sídlem v Lucembursku (dále jen „HB Reavis Group“), kvůli čemuž lze v tomto Oznámení o zpracování osobních údajů odkazovat na HB Reavis Group.

Pro jaký účel zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké jsou naše oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom zajistili, že naše smluvní závazky plynoucí ze smlouvy s Vámi nebo třetí osobou, ohledně které jste v pozici kontaktní osoby nebo signatáře za takovou osobu jako smluvní stranu, jsou skutečně plněny, a k zajištění souladu s právními závazky podle místních zákonů. Vzhledem k tomu, že jsme smlouvu uzavřeli s Vaší entitou nebo danou třetí osobou, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom zajistili účinnou, bezchybnou a jasnou komunikaci, a abychom zajistili plnění našich smluvních závazků a právních povinností (daňových a účetních) vůči Vám nebo třetí osobě. Toto zpracování se vztahuje také na jiné právní úkony než smlouvy, jako jsou například plné moci.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zapisování příchozí a odchozí pošty nebo e-mailů.

Jaký právní základ uplatňujeme pro zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle článku 6 odst. 1) písm. f) GDPR. Když zpracováváme daňové a účetní informace, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě zákonné povinnosti podle článku 6 odst. 1) písm. c) GDPR. Pokud nám Vy nebo třetí osoba neposkytnete své osobní údaje, nemůžeme naše zákonné povinnosti splnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle článku 6 odst. 1) písm. f) GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Titul, jméno, příjmení, funkce, oddělení, osobní a zaměstnanecké číslo, specializace, místo výkonu práce, podpis, e-mail, telefonní a faxové číslo a identifikační údaje Vašeho zaměstnavatele (včetně identifikačních údajů subjektu, za nějž jednáte).

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Jakmile již nebudeme Vaše osobní údaje potřebovat pro účely zpracování, pro které byly osobní údaje poskytnuty, vymažeme je, pokud tomu nebude bránit zákonem stanovená minimální doba archivace. Některé podrobnosti a korespondence mohou být uchovávány až do uplynutí lhůty promlčení, ať již jde o nároky týkající se předsmluvního nebo smluvního vztahu, nebo v souladu se zákonnými požadavky týkajícími se uchovávání takových osobních údajů.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout různým subjektům jednajícím jako naši zpracovatelé, společní správci nebo samostatní správci. Vaše osobní údaje můžeme také poskytnout našim obchodním partnerům, kteří nám poskytují:

poradenské služby
auditorské služby
právní služby
účetní služby

Kromě toho můžeme sdílet Vaše osobní údaje v rámci společností v HB Reavis Group. Můžeme také mít povinnost poskytnout Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státním zástupcům), a to pouze v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Od koho osobní údaje dostáváme?

Osobní údaje získáváme od Vás nebo od třetí osoby, se kterou jsme uzavřeli smlouvu (nebo jiný relevantní právní úkon) nebo která uvedla Vaše osobní údaje v poštovní zprávě nebo e-mailu.

Používáme automatizované individuální rozhodování?

Ne, automatické individuální rozhodování nepoužíváme.

Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemích mimo Evropskou unii, pokud Evropská komise tuto třetí zemi potvrdí jako zemi s odpovídající úrovní ochrany údajů nebo jestliže existují jiné příslušné záruky ochrany údajů (např. závazná podniková pravidla nebo standardní smluvní ustanovení EU o ochraně údajů).

Další informace:

Osobní údaje mohou být v odůvodněných případech rovněž předmětem užití (zpracování) za účelem řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností orgánu veřejné moci a sledování možné právní ochrany. Osobní údaje mohou být také archivovány pro daný veřejný zájem, jakož i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte prosím na vědomí, že přesné podmínky pro uplatnění těchto práv jsou podrobně popsány v kapitole III GDPR, přičemž v konkrétní situaci nelze všechna práva uplatnit. Máte následující práva:

na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme;
na opravu nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
na omezení zpracování, tj. zablokování zpracování Vašich osobních údajů;
na smazání osobních údajů v případě neexistence účelu nebo neoprávněného zpracování údajů;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné;
na vyloučení z automatizovaného rozhodování;
právo na výpis Vašich osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu nebo pro jiného správce;
právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
možnost podat stížnost u dozorového úřadu.

Jak můžete Vaše práva uplatnit?

Elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com
Písemně na adresu: uvedenou ve smlouvě nebo poštovní zprávě nebo e-mailu
Telefonicky: +421 918 723 243

Vaše soukromí se snažíme chránit v co nejširším rozsahu, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a všemi ostatními příslušnými zákony. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete svá oprávnění uplatnit prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu údajů na adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Erika Wild, kontaktní místo na adrese Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Případně můžete podat ohledně zpracování Vašich osobních údajů stížnost u dozorového úřadu. Váš místní dozorový úřad naleznete na adrese: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm