Pravidla a podmínky věrnostního programu „Aupark Hradec“

Přístupem do nebo použitím aplikace „Aupark Hradec“, a to jakkoliv do ní přistoupíte, souhlasíte, že se budete řídit těmito podmínkami použití („Podmínky“), které naleznete níže. Použitím aplikace „Aupark Hradec Králové“ berou uživatelé na vědomí, že si přečetli a porozuměli těmto Podmínkám a že souhlasí s tím, že budou těmito Podmínkami a všemi platnými zákony a předpisy vázáni. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete těmito Obchodními podmínkami vázáni, nesmíte používat aplikaci „Aupark Hradec“. Dále prohlašujete, že jste si důkladně přečetli informace o ochraně údajů, pokud se týče používání aplikace „Aupark Hradec“.

Tyto Podmínky definují provozní pravidla a zásady aplikace „Aupark Hradec“, zejména upravují otázku práv a povinností jejích uživatelů, jakož i práva a povinnosti správce a jeho partnerů.

Výklad pojmů
Správce: znamená: AUPARK Hradec Králové s.r.o. Společnost s ručením omezeným, se sídlem Gočárova třída 1754/48a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 52083, IČO 039 77 790, DIČ: CZ03977790, telefon: +420 493 592 881 (standardní volání je zdarma – podle příslušného operátora); e-mailová adresa: info@auparkhradec.cz;

Aplikace: znamená aplikace „Aupark Hradec Králové“, kterou dá k dispozici Správce;
Služba informační společnosti: znamená služba poskytnutá na dálku během připojení elektronických zařízení sítěmi elektronických komunikací, obvykle na žádost příjemce služby informační společnosti, zejména obchodní komunikace, zpracování, přenos, uchovávání, vyhledávání nebo shromažďování údajů a e-mailů, s výjimkou osobního e-mailu; služba informační společnosti není rozhlasové a televizní vysílání, včetně teletextu, hlasových telefonních služeb, faxových služeb a služeb, jejichž obsah vylučuje jejich poskytování na dálku ve smyslu slovenského zákona č. 351/2011 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
Partneři: znamenají subjekty, které spolupracují se Správcem za účelem poskytování služeb;
Podmínky: znamenají Podmínky uvedené v této Smlouvě;
Uživatel/é: znamená/jí fyzická(é) osoba(y) používající Aplikaci, která(é) musí být alespoň 15 let, aby mohla(y) používat bonusový program.
Obchodní dům: znamená obchodní dům Aupark Hradec Králové, který se nachází na ulici Gočárova třída 1754/48a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika.
Bonusový program: znamená bonusový program Obchodního domu, ve kterém může Uživatel získávat body za návštěvu nákupního centra, využít body na odměny a interakci s herní aplikací (ankety, průzkumy …) a vyměnit je za odměny (např. dárkové karty, slevové kupóny, produkty nebo zboží).

Obecná ustanovení
Správce v současné době poskytuje Aplikaci zdarma, ale uvědomte si, prosím, že běžné sazby a poplatky vašeho mobilního operátora, jako jsou poplatky za data, budou při používání Aplikace stále platit.
Nezbytnými předpoklady (technickými požadavky) pro volné a neomezené používání Aplikace jsou:
používání mobilního telefonu nebo tabletu s aktuální verzí operačního systému iOS nebo Android s přístupem na internet;
čestné prohlášení Uživatele, že je mu nejméně 15 let. Pokud je Uživatel mladší 15 let, musí mu rodiče udělit písemné povolení k tomu, aby se Uživatel mohl zapsat do programu Aupark Hradec Králové;
souhlas uživatele s těmito Obchodními podmínkami.
Možnost používat Aplikaci může záviset na individuální konfiguraci hardwaru a nastavení softwaru Uživatele.
Prostřednictvím Aplikace může mít Uživatel přístup zejména k Bonusovému programu, ve kterém Uživatel:
může získat body;
vyměnit dárkové poukazy (za zboží);
může vytvořit pouze jeden profil na osobu.
Obchodní dům si vyhrazuje právo změnit podmínky Bonusového programu oznámením 30 dnů předem.
Obchodní dům si vyhrazuje právo odmítnout využití odměn, pokud existuje jakékoliv podezření na podvod.
Obchodní dům si vyhrazuje právo vymazat nebo resetovat obdržené body, pokud existuje jakékoliv podezření na podvod.
Odměny (např. dárkové poukazy, slevové kupóny, produkty nebo zboží) uplatněné v aplikaci nelze vyměnit za hotovost.
Vykoupení kuponů může provést personál v obchodech, informační přepážce v nákupním centru nebo může uživatel uplatnit nabídku sám před očima personálu.
Zaměstnanci Obchodního domu nebo obchodů se nemohou účastnit Bonusového programu.
Uživatel je povinen používat Aplikaci k určenému účelu a zdržet se jakýchkoli kroků, které by mohly narušit řádné fungování Aplikace. Taková opatření zahrnují zejména:
zasahování do používání Aplikace jinou osobou než Uživatelem, včetně zabránění používání Aplikace jinými Uživateli;
zasahování do obsahu Aplikace.

Smlouva
Instalace Aplikace představuje uzavření smlouvy o poskytování Služeb informační společnosti mezi Uživatelem a Správcem. Instalace je dobrovolná.
Uživatel si přečte Podmínky před prvním použitím Aplikace a zaškrtnutím políčka v době prvního použití aplikace přijímá, chápe a je seznámen s těmito Podmínkami. Pokud se Uživatel rozhodne, že nepřijme tyto Podmínky, nebude Uživatel moci Aplikaci používat.
Uzavření dohody o poskytování Služeb informační společnosti je rovnocenné učinění následujících prohlášení:
Aplikaci používám dobrovolně,
souhlasím s uzavřením dohody o poskytování Služeb informační společnosti,
splňuji podmínky pro to, abych se stal Uživatelem, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a Uživatel může kdykoli ukončit smlouvu o poskytování Služeb informační společnosti, ale musí mít na paměti důsledky uvedené v těchto Podmínkách, zejména v čl. 3 a 4 těchto Podmínek níže.
Ukončení smlouvy Uživatelem nebo Správcem, jakož i ukončení po vzájemné dohodě Uživatele a Správce se rovná zablokování přístupu Uživatele k Aplikaci (profil Uživatele) a jeho odstranění a nemožnosti Aplikaci používat.
Správce může ukončit dohodu o poskytování služeb elektronickými prostředky, pokud:
je účel použití Aplikace v jasném rozporu s pravidly a účelem fungování Aplikace;
činnost Uživatele je v rozporu se stávajícími morálními standardy, podněcuje k násilí nebo ke spáchání trestného činu nebo pokud porušuje práva třetích stran;
obdržel úřední oznámení o protiprávní povaze poskytnutých údajů nebo o činnostech s tím souvisejících;
obdržel spolehlivé informace o protiprávní povaze poskytnutých údajů nebo souvisejících činností a již dříve informoval Uživatele o záměru zablokovat přístup k Aplikaci;
Uživatel odešle nevyžádanou obchodní komunikaci;
Uživatel hrubě nebo trvale porušuje ustanovení těchto Podmínek.
Oznámení o ukončení smlouvy o poskytování Služeb informační společnosti poskytnuté Aplikací bude Uživateli zasláno prostřednictvím Aplikace nebo e-mailem.

Obsah a použití Aplikace
Aplikaci vlastní Správce a obsah Aplikace určuje Správce a jeho Partneři.
Správce udržuje Aplikaci bezpečnou, ale nemůže zaručit, že se třetí strany nepokusí vyřadit Aplikaci z činnosti nebo na ni zaútočit. Je zakázáno:
zveřejňovat v Aplikaci neautorizovaná obchodní sdělení;
zapojit se do nezákonného víceúrovňového marketingu, jako je pyramidové schéma v Aplikaci;
nahrávat do Aplikace viry nebo jiný škodlivý kód;
vyžádat si přihlašovací údaje k Aplikaci;
šikanovat, zastrašovat nebo Aplikací obtěžovat jakéhokoli Uživatele;
zveřejňovat obsah, který je nenávistným, výhružným nebo pornografickým projevem; podněcuje násilí; nebo obsahuje nahotu nebo grafické nebo bezdůvodné násilí v Aplikaci;
vyvíjet nebo provozovat aplikaci třetí strany obsahující obsah související s alkoholem, chozením na rande nebo jiným obsahem pro dospělé (včetně reklam) bez vhodných věkových omezení v Aplikaci;
používat Aplikaci k provádění čehokoli nezákonného, zavádějícího, zlovolného nebo diskriminačního;
dělat cokoli, co by mohlo zakázat, přetížit nebo zhoršit správné fungování nebo vzhled Aplikace, jako je útok odmítnutí služby nebo zásah do načtení stránek nebo jiných funkcí;
poskytovat změny, vymazání, přenos, zveřejnění, distribuci, redistribuci, přepojení, duplikování, opětovné publikování nebo jakékoli jiné šíření Aplikace bez výslovného písemného souhlasu Správce;
usnadnit nebo podpořit jakékoli porušení tohoto prohlášení nebo těchto Podmínek.
Obrázky, podrobnosti, data, ilustrace, návrhy, ikony, fotografie, videoklipy, text, software, grafika, skripty, loga a další materiály, které jsou součástí Aplikace („Obsah“) vlastní výhradně Správce, jeho spřízněné osoby a/nebo poskytovatel obsahu nebo Partneři.
Obsah je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami a dalšími právy duševního vlastnictví nebo vlastnickými právy Správce, jeho přidruženými osobami a/nebo poskytovateli obsahu nebo Partnery. Veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách, jsou vyhrazena Správci, loga a vzory uvedené v Aplikaci jsou výhradními ochrannými známkami a značkami služeb Správce a jeho přidružených osob.
Správce si vyhrazuje právo okamžitě zablokovat přenos dat Uživatele na žádost oprávněných subjektů nebo povolit takové zablokování těmito subjekty, pokud tyto přenosy mohou ohrozit obranu státu, bezpečnost státu nebo veřejný pořádek a bezpečnost, porušují obecně platný zákon.
V případech, kdy jsou prostřednictvím aplikace zpřístupněny odkazy na webové stránky třetích stran, neodpovídá Správce za obsah těchto webových stránek ani za jejich přístupnost a funkčnost.
Správce neodpovídá za technické problémy nebo omezení hardwaru, IT systémů nebo telekomunikační infrastruktury, které Uživatel používá a které Uživateli brání v používání Aplikace.
Uživatel nese výhradní odpovědnost za přenos, zveřejnění nebo uložení jakéhokoli obsahu, který neporušuje ustanovení těchto Podmínek a ustanovení obecně závazných zákonů České republiky v Aplikaci.
Uživatel nese výhradní odpovědnost za zajištění technické kompatibility mezi hardwarem a IT systémem používaným pro přístup do Aplikace.
Tyto Podmínky nevylučují odpovědnost za jednání, za které nemůže být odpovědnost zákonně omezena.
Uživatel je povinen neprodleně informovat Správce o jakémkoli porušení těchto Podmínek a o podezření na porušení platných zákonů.

Údržba
I když je záměrem Správce, aby byla Aplikace k dispozici co nejvíce, budou se vyskytovat případy, kdy může být Aplikace přerušena, mimo jiné včetně plánované údržby nebo aktualizací, nouzových oprav nebo z důvodu selhání telekomunikačních spojení a/ nebo zařízení nebo z jiných důvodů.

Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky jsou k dispozici v Aplikaci a poskytovány na žádost Uživatele bez dodatečných nákladů.
Správce si vyhrazuje právo změnit a doplnit Podmínky uvedené v této Smlouvě. Veškeré změny Obchodních podmínek vstoupí v platnost dnem stanoveným Správcem, nejméně však sedm (7) dnů od data jejich zveřejnění online na následující webové adrese: www.auparkhradec.cz/pravidla-a-podminky-programu. Uživatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn v Aplikaci. Používáním Aplikace po vyvěšení jakýchkoli změn souhlasíte s tím, že tyto změny přijmete, a to bez ohledu na to, zda jste je skutečně zkontrolovali.
Budou-li jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek považována za neplatná nebo nevymahatelná způsobem stanoveným zákonem, nebude to mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek. Namísto neplatného ustanovení se použije ustanovení, které je nejblíže cílům neplatného ustanovení a celých Obchodních podmínek.
Ostatní záležitosti, které nejsou řešeny v těchto Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky. Jakýkoliv spor vyplývající z Podmínek bude vyřešen podle zákonů České republiky.

V Praze dne 6. 4. 2020