Souhlas se zpracováním osobních údajů

na základě článku 7 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“)

Tímto uděluji společnosti AUPARK Hradec Králové s.r.o., IČO: 039 77 790, se sídlem: Gočárova třída 1754/48a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 5208 (dále jen „HB Reavis” nebo „my”),

HB Reavis je součástí koncernu HB Reavis Group, který se skládá ze všech subjektů konsolidovaných v holdingu skupiny HB Reavis Holding S.A. s ústředím v Lucembursku (dále jen „HB Reavis Group“), a proto můžete v tomto souhlase se zpracováním osobních údajů najít odkaz na HB Reavis Group.

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů za níže stanovených podmínek

Pro jaké účely a oprávněné zájmy vaše osobní údaje zpracováváme?

Propagace našich produktů a služeb, zlepšování naší značky a naší goodwill poskytováním našich newsletterů, pozvánek na naše akce, marketingových upozornění a následných marketingových materiálů prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.

Na jak dlouho je souhlas udělen?

Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Podpisem souhlasu dále berete na vědomí, že souhlas můžete odvolat elektronicky zasláním e-mailu na adresu dataprivacy@hbreavis.com, kliknutím na tlačítko „odhlásit“ v kterémkoli z našich e-mailů zaslaných vám nebo na základě písemné žádosti doručené na adresu: Aupark Hradec Králové s.r.o., doručovací adresa: Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, PSČ: 500 02. Souhlas můžete odvolat před uplynutím doby, na kterou jste jej udělili, tj. kdykoliv. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost našeho zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu dle článku 6 odst. 1) písm. a) GDPR.

S kým vaše osobní údaje sdílíme?
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci společností koncernu HB Reavis Group. Současně můžeme být povinni vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonném stanoveném rozsahu.

Od koho osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od vás.

Používáme automatizované individuální rozhodování?

Ne, automatické individuální rozhodování nepoužíváme.

Předáváme vaše osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje se zpracovávají na území České republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje lze zpracovávat v zemi mimo Evropskou unii, pokud byla tato třetí země uznána Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná pravidla firemních zásad nebo standardní ustanovení EU o ochraně osobních údajů).

Další informace:

Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

Jaká jsou vaše práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte, prosím, na vědomí že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III GDPR, s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Máte následující práva:

Přístup k osobním údajům, která o vás zpracováváme
Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů
Omezení, tj. zablokování vašich osobních údajů
Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů
Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné
Být vyloučen z automatizovaného rozhodování
Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě nebo pro jiného správce
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Podání stížnosti u dozorového úřadu

Jakým způsobem můžete vaše práva vykonávat?

Elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com
Písemně na adresu: uvedenou ve smlouvě nebo poštovní zprávě nebo e-mailu
Telefonicky: +421 918 723 243

Naší maximální snahou je ochrana vašeho soukromí, a proto vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s vašimi osobními údaji nakládáme, můžete svá práva uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Erika Wild, kontaktní místo Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, Tel. +421 918 723 243, Email: dataprivacy@hbreavis.com

nebo můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování vašich osobních údajů. Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm