Consent to personal data processing

Aplikace Aupark Hradec Králové

Aplikace Aupark Hradec odemkne všem registrovaným členům celou řadu speciálních nabídek, cen nebo omezených akcí. Umožňuje jim objevovat a sledovat obchody, události, zprávy a mapu. Obsah aplikace a reklama se v reálném čase přizpůsobují na základě preferencí získaných z činnosti členů v rámci aplikace a v obchodním centru díky iBeacons, zařízením Bluetooth pro sledování polohy.

Já, jako subjekt údajů, prohlašuji, že je mi 15 let nebo více, a výslovně souhlasím:

a) povolením lokalizace na příslušném mobilním zařízení;
b) povolením oznámení na příslušném mobilním zařízení;
c) stažením, instalací a používáním aplikace Aupark Hradec Králové a registrací účtu v aplikaci Aupark Hradec Králové (ručním vyplněním požadovaných a volitelných informací nebo přihlášením pomocí Facebooku);
d) vyjádřením souhlasu s marketingovou komunikací,

že správce – společnost: AUPARK Hradec Králové s.r.o., se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 039 77 790, zapsáno u Městského soudu v Praze pod č. C 240843 (dále jen „Správce“), může zpracovávat mé osobní údaje pro následující účely.

Zároveň beru na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů představuje můj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a před udělením souhlasu jsem se seznámil s následujícími informacemi:

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Jestli subjekt údajů:

a) aktivuje lokalizaci na příslušném mobilním zařízení, může Správce zpracovat informace o vstupu do Auparku Hradec Králové a o umístění v blízkosti Auparku Hradec Králové;
b) aktivuje oznámení na příslušném mobilním zařízení, může Správce podle svého uvážení poskytnout subjektu údajů oznámení týkající se aplikace a jejího obsahu;
c) registruje účet manuálně, může Správce zpracovat informace o e-mailové adrese, telefonním čísle, oslovení, křestním jménu, příjmení (je-li uvedeno), datu narození (je-li uvedeno), PSČ (pokud je uvedeno). Pokud se subjekt údajů registruje pomocí Facebook účtu, budou shromažďovány následující informace: e-mailová adresa, celé jméno, profilový obrázek, ID uživatele Facebooku, dále jméno zařízení, verze operačního systému, verze aplikace Aupark Hradec Králové, informace o sledování událostí, že aplikace byla spuštěna, byl udělen souhlas, v aplikaci byla prohlížena obrazovka, v aplikaci byl zobrazen marketingový materiál, byly získány bonusové body, bylo kliknuto na tlačítko, bylo přijato oznámení (pokud byly oznámení schváleny a povoleny pro aplikaci);

d) souhlasí s marketingovou komunikací, může Správce zpracovat informace o e-mailové adrese, telefonním čísle, konkrétní aplikaci Aupark Hradec Králové nainstalované v zařízení subjektu údajů, produktu / značce a dalších preferencích subjektu údajů, které jsou podstatné pro přizpůsobení marketingového obsahu preferencím subjektu údajů a tyto informace sdílejí s třetími stranami za účelem cílené reklamy.

 

Funkce skenování účtenek – účel zpracování

Kategorie osobních údajů: Informace, které poskytnete naskenováním účtenky: název obchodu, adresa obchodu, datum nákupu, hodnota nákupu, řádkové položky (co jste zakoupili).

Právní základ: Na základě vašeho souhlasu čl. 6 odst. 1a nařízení EU GDPR.

Doba uchování: Vaše osobní údaje uchováváme, dokud neodvoláte svůj souhlas/smažete svůj účet nebo pokud nebudete po dobu 24 měsíců aktivní. Poté vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

 

Jaký je účel zpracování a jeho právní základ?

Účelem zpracování osobních údajů, k němuž subjekt údajů udělil souhlas, je:

a) poskytovat subjektu údajů relevantní obsah v relevantním čase, pokud se nachází v Auparku Hradec Králové nebo v jeho blízkosti (aplikace neshromažďuje lokalizační údaje o jiných pohybech subjektu údajů), spravovat věrnostní program Auparku Hradec Králové, vytvářet anonymní statistiky týkající se účinku relevantních marketingových kampaní;
b) informovat subjekt údajů o novinkách v rámci aplikace a ohledem Auparku Hradec Králové a o relevantním marketingovém obsahu;
c) spravovat věrnostní program Auparku Hradec Králové, obsluhovat plnou funkčnost aplikace Auparku Hradec Králové, vybírat a poskytovat marketingový obsah relevantní pro subjekt údajů;
d) poskytovat relevantní marketingovou komunikaci několika kanály.

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je svobodný souhlas subjektu údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné, takže pokud subjekt údajů nemá zájem o zpracování uvedených osobních údajů, nemusí souhlas udělit.

Jaká jsou práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů?

Je nutno poznamenat, že přesné podmínky výkonu individuálních práv se řídí kapitolou III Nařízení, zatímco v konkrétní situaci nemusí být všechna práva vymahatelná.

Právo na přístup ke shromážděným údajům
Právo na výmaz
Právo na opravu
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Právo na odvolání souhlasu
Právo vznést námitku

Subjekt údajů bere na vědomí, že se jedná pouze o první stránku Souhlasu se zpracováním osobních údajů, která poskytuje nejdůležitější informace. Subjekt údajů udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými informacemi.

Více informací na kontaktních místech první linie v Auparku a ZDE

DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podle čl. 6 odst. 1 písm. a), Čl. 7 a Čl. 2 odst. 2 písm. a) GDPR (dále jen „Nařízení“)

Jaké osobní údaje se zpracovávají?

Kromě osobních údajů uvedených v souhlasu subjektu údajů zpracovává Správce také následující údaje:

a) název zařízení, verze operačního systému, verze aplikace Aupark Hradec Králové, informace o sledování událostí, že aplikace byla spuštěna, byl udělen souhlas, v aplikaci byla zobrazena obrazovka, v aplikaci byl zobrazen marketingový materiál, byly získány bonusové body, bylo kliknuto na tlačítko, bylo přijato oznámení (pokud byla oznámení pro aplikaci schválena a povolena);
b) e-mailovou adresu, telefonní číslo, konkrétní aplikaci Aupark Hradec Králové nainstalovanou v zařízení subjektu údajů;
c) osobní údaje čas od času poskytnuté subjektem údajů prostřednictvím žádosti o podporu v aplikaci Aupark Hradec Králové.

Jaký je účel zpracování a jeho právní základ?

Účelem zpracování osobních údajů je:

a) řádně udržovat, podporovat a dále rozvíjet aplikaci Aupark Hradec Králové, přičemž právním základem je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení;
b) informovat subjekt údajů o novinkách v žádosti a s ohledem na Aupark Hradec Králové, přičemž právním základem je oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení;
c) poskytovat řádnou a včasnou podporu subjektu údajů, přičemž právním základem je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Komu budou osobní údaje poskytovány?

Správce přísně chrání osobní údaje subjektu údajů. Správce nevyužívá osobní údaje subjektu údajů k žádnému jinému účelu, než je uvedeno výše. Správce tak může poskytovat osobní údaje subjektu údajů pouze ověřenému dodavateli technologie / softwaru používaného Správcem a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jeho smluvních závazků podléhajících ochraně osobních údajů. Údaje mohou být v míře potřebné pro splnění výše uvedených účelů (včetně těch, které jsou uvedeny v souhlasu subjektu údajů) sdílené s:

Emplate;
Google ads;
Facebook;
Adform;
Exponea.

Jak Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů?

Jelikož se Správce stará o ochranu a péči o osobní údaje subjektu údajů, přijal vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů subjektu údajů před zničením, ztrátou, neoprávněným poskytnutím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Jedná se zejména o použití kryptografických a hašovacích technik, protokolování, přijetí pseudonymizace nebo anonymizace dat (pokud je to možné), jakož i zajištění trvalé důvěrnosti, integrity a odolnosti procesních systémů a pravidelného testování, posouzení a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření sloužících k zajištění bezpečnosti vašich údajů.

Osobní údaje subjektu údajů nemohou být v žádném případě přenášeny Správcem přímo nebo prostřednictvím třetích osob mimo území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, ledaže by byly zavedeny jistoty v souladu s Nařízením, které zajistí úroveň ochrany osobních údajů na stejné úrovni, jakou stanoví Nařízení.

Jaká je doba zpracovávání osobních údajů?

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány Správcem po dobu platnosti příslušného souhlasu uděleného subjektem údajů (platí pro údaje, jež jsou zpracovány na základě souhlasu) a po dobu, kdy je aplikace Aupark Hradec Králové nainstalována na zařízení (zařízeních) subjektu údajů pro účely, jejichž právní základ není udělení souhlasu.

Není-li k dosažení účelu zpracování nezbytné uchovávání údajů, Správce tyto údaje neuchovává a po splnění účelu je anonymizuje nebo vymaže.

Osobní údaje subjektu údajů mohou být zpracovávány Správcem po delší dobu, než je uvedeno výše pouze v anonymizované podobě, nebo je-li nutné dodržovat zákonné povinnosti Správce nebo, pokud to vyplývá z rozhodnutí orgánů veřejné moci.

Jaká jsou práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů?

Níže jsou uvedena práva, která má subjekt údajů ohledně svých osobních údajů. Pokud má subjekt údajů zájem uplatnit jakékoli právo nebo chce o něm získat více informací, může kontaktovat Správce prostřednictvím kontaktních údajů níže. Je nutno poznamenat, že přesné podmínky výkonu individuálních práv se řídí kapitolou III Nařízení, zatímco v konkrétní situaci nemusí být všechna práva vymahatelná.

V případě uplatnění jakéhokoli práva může Správce nejprve vyžádat další informace k ověření totožnosti osoby, která toto právo uplatňuje.

Právo na přístup ke shromážděným údajům
Subjekt údajů má právo získat přístup k informacím o svých osobních údajích zpracovávaných Správcem. Pokud má subjekt údajů jakékoli dotazy týkající se zpracování, může kontaktovat Správce pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na opravu
Subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávně zaznamenaná data. Subjekt údajů má rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňkového prohlášení.

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo požádat Správce, aby trvale vymazal jeho osobní údaje. Toto právo může subjekt údajů uplatnit, například pokud se domnívá, že osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly získány, nebo pokud byl souhlas se zpracováním odvolán.

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, například pokud Správce již nepotřebuje osobní údaje, ale subjekt údajů je potřebuje pro právní účely.

Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a vyžadovat, aby Správce přenesl data ku jinému správci, pokud je to technicky možné.

Právo vznést námitku
Pokud má subjekt údajů v úmyslu podat stížnost týkající se zpracování svých osobních údajů Správcem, může se subjekt údajů kdykoli obrátit nebo přímo podat formální stížnost příslušnému místnímu dozornému orgánu, který lze nalézt na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Jak může subjekt údajů tento souhlas odvolat?

Subjekt údajů má právo kdykoli během trvání souhlasu odvolat souhlas změnou preferencí lokalizace / oznámení na příslušném mobilním zařízení a ohledem informací o profilu a marketingové komunikace pomocí funkce Smazat můj profil v aplikaci Aupark Hradec Králové.

Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho zpětvzetím.

Kontaktní údaje Správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

V případě jakýchkoli otázek souvisejících se zpracováním osobních údajů Správcem a v případě jakéhokoli uplatňování práv subjektu údajů může být Správce kontaktován na e-mailovou adresu: dataprivacy@hbreavis.com; telefonní číslo: +421 918 723 243.

V souvislosti s plněním svých povinností Správce také ustanovil pověřence pro ochranu údajů, kterého můžete v případě jakýchkoli dotazů kontaktovat. Kontaktní osobou Správce je Erika Wild, kontaktní adresa: Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská Republika, E-mailová adresa: dataprivacy@hbreavis.com; Telefonní číslo: +421 918 723 243.