Soutěž Action Fun Zone

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

 

„Vyzkoušejte Action Fun Zone a zapojte se do slosování o ceny “

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Vyzkoušejte Action Fun Zone a zapojte se do slosování o ceny “ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a právního vztahu mezi zadavatelem, pořadatelem soutěže a účastníky soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplná pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu platnosti soutěže v kanceláři manažera obchodního centra, nacházející se v Obchodním centru Aupark Hradec Králové, Gočárova třída 1754/48a, 500 02 Hradec Králové a na webových stánkách www.aupark.cz

 1. Pořadatel soutěže: AUPARK Hradec Králové s.r.o., Gočárova třída 1754/48a, 500 02, Hradec Králové, IČ: 03977790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 52083 (dále jen „pořadatel“).
 2. Termín a místo konání soutěže: Soutěž se koná v obchodním centru Aupark, Gočárova třída 1754/48a, 500 02 Hradec Králové (dále jen „obchodní centrum“) v období od 1.3.2024 , do 16.3.2024 , dle otevírací doby zóny. (dále jako „doba platnosti soutěže“).
 3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba v postavení spotřebitele s výjimkou uvedenou v bodě 3.3, která má doručovací adresu v České republice, která v době konání soutěže vyzkouší v rámci akce „ Action Fun Zone“ Freestyle park v  Auparku v prostoru před DM a poskytne souhlas se zapojením do soutěže tím, že podepíše souhlas a ten vhodí do slosovatelného boxu v místě konání soutěže (dále také „účastník“ nebo „soutěžící). Podmínka vyplnění souhlasu platí pro všechny do 18 let. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinní mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
 • 1.Účastník se zapojí do soutěže tím, že si přijde vyzkoušet Freestyle park v prostoru před DM a podepíše souhlas. Podepsaný souhlas již vhodí do slosovatelného boxu. Vyplněním souhlasu a jejím následným odevzdáním soutěžící potvrzuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (viz. čl. 7 těchto pravidel).
 • 2.Do soutěže se soutěžící může zapojit i opakovaně, vždy však musí přijít do zóny před DM a vyzkoušet Freestyle park.
 • 3.Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracující osoby pořadatele, jakož i osoby jim blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Ze soutěže jsou také vyloučeny osoby prodávající v prodejnách obchodního centra, osoby blízké prodávajícím a stejně tak osoby, u kterých bude prokázáno, že se zúčastnily soutěže na základě pokynu prodávajících. Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.
 1. Princip a podmínky soutěže
  • 1.Podmínkou účasti v soutěži je vyzkoušení Freestyle parku v přízemí centra, podepsání souhlasu a následná registrace do soutěže podle čl.3. těchto pravidel.
  • 2.Pořadatel dne 16.3.2024 cca v 15:30 hodin vylosuje všechny výherce z odevzdaných podepsaných souhlasů. U každé výhry bude vždy vylosován 1. výherce. Pokud bude přítomný na akci, v daný čas a hodinu, výhra mu bude předána. Pokud výherce přítomný nebude, bude se losovat 2. náhradní výherce, u kterého se bude postupovat jako u prvního výherce, tedy pokud jím nebude výhra převzata, bude vylosován poslední 3. náhradní výherce, který pokud nebude přítomný a cenu nepřevezme, bude již vyrozuměn o výhře telefonicky nebo e-mailem a to nejpozději do 20.3.2024.
 2. Výhry v soutěži, určení výherců a distribuce výher:
  • 1.Výherci budou o výhře informováni po skončení trvání soutěže a slosování výherců.
  • 2.Výhry v soutěži jsou následující a budou vydány výhercům na základě pořadí, v jakém budou vylosovány výherní podepsané souhlasy:

 

 1. Freestylová koloběžka dle vlastního výběru
 2. poukázka 2 000 Kč do KFC
 3. Batoh od Topgal
 4. Hot Wheels dráha
 5. poukázka 1000 Kč do KFC
 6. poukázka 1000 Kč do KFC
 7. Reebok batoh – černá barva
 8. Reebok batoh – běžová barva
 9. Reebok taška – černá barva
 10. Reebok taška – běžová barva
 11. Reebok ledvinka – běžová barva
 12. Reebok ledvinka – běžová barva
 13. poukázka 500 Kč do KFC
 14. poukázka 500 Kč do KFC
 15. poukázka 500 Kč do mc pen
 16. poukázka 500 Kč do mc pen
 17. poukázka 500 Kč do Bambule
 18. poukázka 500 Kč do Bambule
 19. Auto na dálkové ovládání Datart Car
 20. Auto na dálkové ovládání Datart Car
 21. Auto na dálkové ovládání Datart Car
 22. Auto na dálkové ovládání Datart Car
 23. Auto na dálkové ovládání Datart Car
 24. plyšové zvířátko Dream Beams z Bambule
 25. My Little Ponny z Bambule
 26. Flexi Monster z Bambule – duch piráta
 27.  Poukázka do Fokus Optic v hodnotě 1000 Kč
 28.  Poukázka do Fokus Optic v hodnotě 1000 Kč
 • 3.Ceny budou vydávány na infopultu centra (každý všední den od 10.00 do 18.00) po prokázání totožnosti výherce.
 • 4.Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 • 5.Pořadatel neodpovídá za plnění dodávané třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů. Může tak dojít k nahrazení deklarovaných výher výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty dle aktuální dostupnosti u dodavatelů.
 • 6.Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.
 • 7.Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
 • 8.Na zboží získané výhrou v soutěži není poskytována žádná záruka od organizátora. V případě vady, kontaktujte pořadatele, který Vám zašle kopii dokladu o koupi a následnou reklamaci si výherce řeší po vlastní ose s dodavatelem výhry.
 • 9.V případě výhry, kdy hodnota výhry přesahuje 10 000 Kč (včetně DPH), podléhá výhra zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. I) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena pořadatelem soutěže na základě potvrzeného předávacího protokolu a výherci tedy nevzniká žádná daňová povinnost.

 

 1. Zpracování osobních údajů
  • 1.Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník odesláním registrace vyslovuje souhlas s těmito pravidly. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy, tj. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOU“) a článku 6 a článku 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu uvedeném v odst. 7.2. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů organizátor, reklamní agentura pověřená organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci.
  • 2.Budou zpracovávány následující osobní údaje účastníků:
 1. a) jméno a příjmení;
 2. b) telefonní číslo a e-mail;
 3. c) podobizna zachycená na fotografiích, obrazových a obrazově zvukových záznamech.
 4. d) v případě výhry, jejíž hodnota přesahuje 10 000 Kč, navíc také udělí výherce souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu rodné číslo a adresa trvalého bydliště, za účelem odvedení srážkové daně z výhry.
 • 3.Osobní údaje uvedené v odst. 7.2 body 7.2.a)-7.2.d) tohoto článku budou zpracovávány výlučně za účelem:

◦ vyhodnocení soutěže;

◦ předání výhry;

◦ kontroly splnění podmínek akce (zejména kontroly soutěžní účtenky)

 • 4.Osobní údaje výherců uvedené v odst. 7.2. bod 7.2.a), 7.2.b), 7.2.c) budou výlučně za účelem zajištění výher předány reklamní agentuře, která zajišťuje předání výher zmíněných v bodě 6.5. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let.
 • 5.Účastník má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník má dále dle zákona OOU, pokud o to pořadatele požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a pořadatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, požádat pořadatele o vysvětlení, resp. požadovat, aby pořadatel takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dle článku 12 Nařízení má účastník zejména tato práva:

◦ právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;

◦ právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;

◦ právo na přístup k osobním údajům, a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;

◦ právo podat stížnost; ○ právo na opravu osobních údajů; ○ právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

◦ právo na omezení zpracování; ○ právo na přenositelnost osobních údajů;

◦ právo vznést námitky;

◦ veškerá další práva přiznaná Nařízením.

 • 6.Účastník výslovně souhlasí s tím, že stane-li se výhercem soutěže, je pořadatel oprávněn pořídit obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam zachycující jeho podobiznu a hlas a užít jej ve spojení s jeho jménem a bydlištěm určeným jen názvem obce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a soutěžními výrobky pořadatele, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže

 

 1. Další ustanovení
  • 1.Pořadatel si vyhrazuje ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
  • 2.Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.aupark.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
  • 3.Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže s konečnou platností. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
  • 4.Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.
  • 5.Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.
  • 6.Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
  • 7.Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
  • 8.Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.aupark.cz a současně jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže.

 

 

V Hradci Králové dne 1.3.2024