Soutěž kolo štěstí

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Kolo štěstí! “

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Kolo štěstí!“ s možností vyhrát Caffe Latte z Costa Coffee, Dárkovou kartu do KFC, Tašku Aupark, Zmrzlinu z McDonald’s.  (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a právního vztahu mezi pořadatelem soutěže a soutěžícími/účastníky soutěže. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplná pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu platnosti soutěže v kanceláři manažera obchodního centra, nacházející se v Obchodním centru Aupark Hradec Králové, Gočárova třída 1754/48a, 500 02 Hradec Králové a na webových stánkách www.aupark.cz .

I.

Pořadatel soutěže: AUPARK Hradec Králové s.r.o, Gočárova třída 1754/48a, 500 02, Hradec Králové, IČ: 03977790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 52083 (dále jen „pořadatel“).

II.

Termín a místo konání soutěže: Soutěž se koná v mobilní aplikaci Aupark Hradec (dále jen „aplikace“) v období od 17.6.2024  do 30.6.2024 (dále jako „doba platnosti soutěže“).

III.

 1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba v postavení spotřebitele (s výjimkou uvedenou v bodě 3. tohoto článku pravidel), která má doručovací adresu v České republice, která v době konání soutěže prokazatelně stáhne do svého mobilního telefonu aplikaci. Nezletilí spotřebitelé se upozorňují na případnou nutnost souhlasu jejich zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
 2. Účastník se zapojí do soutěže stažením aplikace Aupark Hradec, kde na hlavní stránce klikne na ‘‘Vyhrajte s kolem štěstí‘‘,  vybere možnost „ hrát “ a vstoupí do soutěže tím, že se mu z nasbíraných bodů odečte 5 bodů. (Body může soutěžící získat i naskenováním účtenky -pravidla skenování lze najít na hlavní stránce aplikace Auparku).  Poté si soutežící zatočí kolem štěstí, které se náhodně zastaví . V kole štěstí je 8 políček, kdy jsou 4 výherní a 4 nikoliv. Zapojit se je možno pouze 1x týdně. Pokud uživatel vyhraje jednu ze čtyř výher, automaticky se mu výhra zobrazí v úvodu aplikace v sekci ‘‘moje výhry“. Výhru lze vyzvednout vždy v dané prodejně, kromě tašky Aupark a dárkové kartičky do KFC – ty lze vyzvednout na infopultu centra vždy od pondělí do pátku 10 – 18 hodin. Zapojením se do hry soutěžící potvrzuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (viz. čl. 7 těchto pravidel).
 3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracující osoby pořadatele, jakož i osoby jim blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Ze soutěže jsou také vyloučeny osoby prodávající v prodejnách obchodního centra, osoby blízké prodávajícím a stejně tak osoby, u kterých bude prokázáno, že se zúčastnily soutěže na základě pokynu prodávajících. Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

IV.

 1. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní registrace, které budou neúplné, smyšlené, opakující se a soutěžní vstupy, jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům:

1.1. Každá soutěžní registrace je evidována v systému a je o ní zhotoven záznam obsahující e-mail.

1.2. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní vstupy z registrace aplikace. Platným soutěžním vstupem se rozumí takový vstup, který byl v pořádku doručen do systému pořadatele. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních vstupů. Tato rozhodnutí jsou konečná.

1.3. Platný soutěžní vstup zadaný osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazen. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

V.

Princip a podmínky soutěže

 1. Podmínkou účasti v soutěži je stažení aplikace Aupark Hradec a registrace do soutěže podle bodu III.2. těchto pravidel.
 2. Vstup dosoutěže je podmíněn 5 body a lze soutěžit 1x týdně.
 3. Soutěž končí 30.6.2024.

VI.

Výhry v soutěži, určení výherců a distribuce výher

 1. Do soutěže jsou vložené tyto výhry: Caffe Latte z Costa Coffee (teplá nebo studená varianta), dárková karta do KFC v hodnotě 200 Kč, nákupní taška Aupark a zmrzlina McSundae s polevou z McDonald’s.
 2. Výherce bude o případné výhře informován okamžitě, v aplikaci, po zatočení kolem štěstí.
 3. Výhra bude vydávána zaměstnancem pořadatele, který se s výhercem domluví na konkrétním termínu předání výhry.
 4. Výhra, která nebude výhercem převzatá do 30.6.2024, propadá ve prospěch pořadatele.
 5. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry.
 6. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 7. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávané třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů. Může tak dojít k nahrazení deklarovaných výher výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty dle aktuální dostupnosti u dodavatelů.
 8. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.
 9. Výhra není možná alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhra není možná vymáhat soudní cestou.
 10. Na zboží získané výhrou v soutěži není poskytována žádná záruka od pořadatele. V případě vady kontaktujte pořadatele, který Vám zašle kopii dokladu o koupi a následnou reklamaci si výherce řeší po vlastní ose s dodavatelem výhry.
 11. V případě výhry, kdy hodnota výhry přesahuje 10 000 Kč (včetně DPH), podléhá výhra zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. I) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena pořadatelem soutěže na základě potvrzeného předávacího protokolu a výherci tedy nevzniká žádná daňová povinnost.

VII.

Zpracování osobních údajů

 1. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník odesláním registrace vyslovuje souhlas s těmito pravidly. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy, tj. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOU“) a článku 6 a článku 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu uvedeném v odst. 7.2. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je pořadatel. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů pořadatel, reklamní agentura pověřená pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní ́poradci.
 2. Budou zpracovávány následující osobní údaje účastníků:
 3. a) jméno a příjmení;
 4. b) telefonní číslo;
 5. c) e-mail;
 6. d) podobizna zachycená na fotografiích, obrazových a obrazově zvukových záznamech (týká se pouze soutěžících, kteří se stanou výherci soutěže).
 7. e) pro případ výhry, jejíž hodnota přesahuje 10 000 Kč, soutěžící uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu rodné číslo a adresa trvalého bydliště, za účelem odvedení srážkové daně z výhry.
 8. Osobní údaje uvedené v odst. VII.2 body VII.2.a)-VII.2.e) tohoto článku budou zpracovávány výlučně za účelem:

◦ vyhodnocení soutěže;

◦ předání výhry;

◦ kontroly splnění podmínek akce (zejména podepsání předávacího protokolu o výhře)

 1. Osobní údaje výherců uvedené v odst. VII.2. bod VII.2.a), VII.2.b), VII.2.c) budou výlučně za účelem zajištění výher předány reklamní agentuře, která zajišťuje předání výher zmíněných v bodě VI.5. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let.
 2. Účastník má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník má dále dle zákona OOU, pokud o to pořadatele požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a pořadatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, požádat pořadatele o vysvětlení, resp. požadovat, aby pořadatel takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dle článku 12 Nařízení má účastník zejména tato práva:

◦ právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;

◦ právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;

◦ právo na přístup k osobním údajům, a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;

◦ právo podat stížnost; ○ právo na opravu osobních údajů; ○ právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

◦ právo na omezení zpracování; ○ právo na přenositelnost osobních údajů;

◦ právo vznést námitky;

◦ veškerá další práva přiznaná Nařízením.

 1. Účastník výslovně souhlasí s tím, že stane-li se výhercem soutěže, je pořadatel oprávněn pořídit obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam zachycující jeho podobiznu a hlas a užít jej ve spojení s jeho jménem a bydlištěm určeným jen názvem obce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a soutěžními výrobky pořadatele, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VIII.

Další ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit.
 2. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.aupark.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže s konečnou platností. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.
 5. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.
 6. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
 7. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 8. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.aupark.cz, v rámci webové aplikace v infokiosku a současně jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže.

V Hradci Králové dne 17.6. 2024