Zásady a podmínky používání veřejné sítě wifi

Zásady a podmínky používání veřejné sítě wifi

(dále jen „Podmínky“)

Každý Uživatel je povinen před každým Připojením se seznámit s těmito Podmínkami a Přijmout Podmínky. Tyto Podmínky stanovují pravidla pro používání veřejné bezdrátové sítě wifi (WiFi, jak je definována níže) v Prostorách a vymezují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatelů.

Uživatelé WiFi jsou povinni dodržovat tyto Podmínky, přičemž v případě jakéhokoli porušení Podmínek jim bude zakázáno další používání WiFi a bude vůči nim uplatněn nárok na náhradu Škody.

 

1.1 Vymezení pojmů

Přijetím Podmínek se rozumí výslovné prohlášení Uživatele zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka při Přihlášení, že se s Podmínkami seznámil, rozumí jejich obsahu a je si vědom svých práv a povinností při používání WiFi,

Seznámením se s podmínkami Ochrany osobních údajů se rozumí výslovné prohlášení Uživatele zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka při Přihlášení, že se s podmínkami Ochrany osobních údajů seznámil, rozumí jejich obsahu a je si vědom svých práv a povinností v souvislosti s poskytováním a zpracováním osobních údajů při používání WiFi,

Ochrana osobních údajů znamená soubor dokumentů, které jsou k dispozici na tomto odkazu,

Poskytovatel je společnost AUPARK Hradec Králové s.r.o., se sídlem Gočárova třída 1754/48a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 039 77 790, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 5208,

Uživatel je jakákoliv fyzická osoba, která prostřednictvím jakéhokoli Zařízení používá nebo hodlá používat Službu,

Prostory jsou nebytové prostory nebo jejich část na i) 1. nadzemním podlaží (přízemí), ii) 2. nadzemním podlaží (1. patře) a iii) 3. nadzemním podlaží (2. patře) nákupního centra AUPARK Hradec Králové, multifunkční centrum, budova s č.p. 1754, umístněná na pozemcích s parc. č. st. 4548, parc. č. st. 4550, parc. č. st. 4551 a parc. č. st. 4552 a dalších pozemcích, vše v k.ú. Pražské Předměstí, ve kterém Poskytovatel zpřístupnil Službu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Poskytovatel zpřístupní Službu pouze v jím určených místech ve výše uvedených nebytových prostorách a jejich bezprostředním okolí a své rozhodnutí může kdykoli změnit,

Přihlášení znamená zadání úplných a pravdivých Přihlašovacích údajů na stránce, na kterou je Uživatel přesměrován před Připojením,

Přihlašovací údaje mají význam uvedený v dokumentech Ochrana osobních údajů,

Připojení znamená připojení k síti WiFi a zahájení používání sítě WiFi,

Služba je poskytování bezplatného přístupu k internetu, který Poskytovatel poskytuje Uživateli v Prostorách v souladu s těmito Podmínkami, a to prostřednictvím Zařízení umožňujících Uživateli bezdrátový přístup k internetu prostřednictvím veřejné bezdrátové sítě WiFi,

Škoda je jakákoli majetková nebo nemajetková újma, přičemž sem pro vyloučení pochybností patří i jakékoli náklady přímo či nepřímo související se vznikem škody, pokračováním škody a/nebo jejím odstraněním, náklady právního zastoupení nebo odborného poradenství, soudní poplatky, správní poplatky, pokuty a jiná obdobná majetková a nemajetková plnění,

WiFi je soubor standardů nazvaný AUPARK, jehož prostřednictvím Poskytovatel zajišťuje poskytování Služby v Prostorách,

Zařízení znamená zařízení Uživatele, která umožňují Připojení nebo připojení k síti WiFi jakýmkoliv jiným způsobem.

 

1.2 Používání WiFi Uživatelem

WiFi je otevřená síť, která neobsahuje žádné prvky chránící Uživatele, jako je například firewall nebo antivirový software. Uživatel si je vědom toho, že s používáním WiFi může být spojeno určité riziko. Toto riziko představuje zejména získání jakýchkoli údajů Uživatele třetími stranami, čím může dojít k zásahu do ochrany soukromí nebo bezpečnosti dat Uživatele. Uživatelům Služby se doporučuje, aby při používání Služby na svých Zařízeních využívali vhodné bezpečnostní mechanismy.

Služba je Uživatelům poskytována zdarma.

Služba je poskytována prostřednictvím zařízení Poskytovatele nebo jím pověřených osob, která umožňují bezdrátový přístup Uživatele k WiFi v Prostorách, a to především osobám, které se nacházejí v Prostorách.

Uživatel je oprávněn používat WiFi pouze v souladu s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat povinnosti stanovené v těchto Podmínkách.

Před Připojením se musí Uživatel přihlásit zadáním Přihlašovacích údajů na internetové stránce, na kterou je automaticky přesměrován. Bez Přihlášení nebude Uživateli umožněno Připojení a používání WiFi.

Uživatel je povinen učinit veškeré kroky a opatření k eliminaci rizika (např. mít v Zařízení nainstalovaný antivirový software).

Uživatel je oprávněn používat pouze tato Zařízení: notebook, tablet a mobilní telefon. Uživatel nesmí k WiFi připojovat žádná jiná Zařízení než ta, která jsou uvedena v předchozí větě (zejména, nikoli však výlučně, wifi router, wifi zesilovač, wifi opakovač, …).

Poskytovatel nezaručuje dostupnost WiFi, její nepřetržité fungování, funkčnost Zařízení, rychlost a kvalitu přenosu dat a ochranu přenášených dat před přístupem neoprávněných třetích stran.

Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že při používání WiFi může docházet ke zpožděním, výpadkům z důvodu technické údržby, občasnému rušení nebo zpomalení přenosu dat, výpadkům připojení, nedostatečnému pokrytí signálem v Prostorách, případně ke ztrátě nebo poškození softwaru Uživatele v důsledku těchto okolností.

V případě podezření na porušení těchto Podmínek a/nebo zákona je Poskytovatel oprávněn dle vlastního uvážení, bez nutnosti prokázání takového podezření a/nebo porušení, a zejména bez předchozího upozornění Uživatele, pozastavit nebo ukončit poskytování Služby Uživateli.

Poskytovatel neodpovídá za obsahovou správnost a úplnost informací přenášených prostřednictvím WiFi.

Poskytovatel v nejširším zákonem dovoleném rozsahu neodpovídá za Škodu způsobenou používáním WiFi nebo s ním související, mimo jiné včetně poškození, krádeže nebo ztráty dat, poškození nebo zničení hardwaru (včetně Zařízení) a/nebo softwaru Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že veškerý obsah přenášený prostřednictvím WiFi musí být v souladu s příslušnými platnými předpisy. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah přenášený prostřednictvím WiFi.

Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že na tento vztah se nevztahují příslušná ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele, která obecně poskytují Uživateli vyšší úroveň ochrany, neboť Uživatel v tomto případě není spotřebitelem.

Uživateli Služby je umožněno komunikovat pouze směrem k internetu. Uživatel může hlásit poruchy WiFi na následující adrese marketing@hbreavis.com s předmětem „AUPARK – Feedback“.

 

1.3 Povinnosti a odpovědnost Uživatele

Uživatel si je vědom toho, že nese plnou odpovědnost za Škodu související s používáním WiFi způsobenou Poskytovateli a případně ostatním Uživatelům, a to v nejširším zákonem dovoleném rozsahu.

Uživatel nesmí navštěvovat internetové stránky, i) jejichž obsah porušuje autorská práva, (ii) na něž je zakázán přístup mladistvým, zejména internetové stránky s pornografickým obsahem, stránky obsahující nebo propagující drogy a násilí, iii) které propagují nebo podporují extremistické názory, iv) které propagují nebo podporují terorismus, v) které propagují nebo podporují potlačování základních práv a svobod, vi) které umožňují jakékoli hazardní hry, sázky a podobně, vii) na kterých jsou zadávány jakékoli platební údaje uživatele nebo třetích stran, viii) které jsou svou povahou nebo účelem podobné některému z předchozích bodů.

Uživatel nesmí při používání WiFi provádět žádné činnosti, které by ohrozily nebo mohly ohrozit či narušit funkčnost WiFi. Uživatel dále nesmí provádět žádné činnosti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit nebo narušit používání WiFi ostatními Uživateli nebo narušit a/nebo ohrozit Zařízení ostatních Uživatelů, zejména, nikoli však výlučně i) jakýmkoliv způsobem přetěžovat WiFi, zejména stahováním souborů porušujících autorská práva nebo stahováním souborů o velikosti větší než 10 GB, a tím narušovat nebo ohrožovat funkčnost WiFi, ii) provádět jakoukoliv činnost zaměřenou na přenos nebo šíření počítačových virů, iii) přenášet IP pakety s falešnou adresou nebo jinými falešnými údaji o odesílateli, iv) rozesílat nevyžádané zprávy (spam), v) šířit poplašné zprávy nebo nepravdivé informace, vi) poškozovat hardware nebo software, jehož prostřednictvím je WiFi poskytována, a vii) provádět jakékoli činnosti, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, přičemž pro vyloučení pochybností se odkazem na právní předpisy v těchto Podmínkách rozumí odkaz na jakékoli platné právní předpisy České republiky, mezinárodních organizací nebo jiných zemí, které jsou na daný případ uplatnitelné.

Uživatel není oprávněn zasahovat do nastavení jakýchkoli parametrů WiFi.

Uživatel je povinen neprodleně informovat Poskytovatele o i) jakémkoli problému s používáním WiFi, ii) jakémkoli podezření na porušení Podmínek a iii) jakoukoli podezřelou činnost, která by mohla souviset s narušením bezpečnosti a/nebo funkčnosti WiFi.

Zajištění kompatibility Zařízení Uživatele používaných při používání WiFi a posouzení jejich vhodnosti pro účely používání WiFi je výhradně na vlastním uvážení Uživatele.

 

1.4. Ochrana osobních údajů

Uživatel je povinen seznámit se s podmínkami Ochrany osobních údajů. Bez seznámení se s podmínkami Ochrany osobních údajů není možné WiFi používat.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

 

1.5 Změna podmínek a závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoli jednostranně změnit.

Je-li některé z ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Zároveň se toto ustanovení považuje za nahrazené ustanovením, které nejblíže odpovídá povaze a účelu původního ustanovení.

Případy, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.